Expertisecentrum Nederlands https://webwinkel.expertisecentrumnederlands.nl/ Recente publicaties nl-NL Expertisecentrum Nederlands <![CDATA[ Leesproblemen en Dyslexie in het basisonderwijs ]]> Tue, 27 Sep 2022 22:31:55 +0200 Gepubliceerd: Leesproblemen en Dyslexie in het basisonderwijs door Maud van Druenen, Martine Gijsel, Femke Scheltinga en Ludo Verhoeven 

Wat is dyslexie? Hoe kan ik lees- en spellingproblemen in groep 1-8 herkennen? Hoe ziet een effectieve aanpak van deze problemen eruit? Wat is goed lees- en spellingonderwijs? Hoe kan ik leerlingen met dyslexie ondersteunen bij lezen en schrijven? Effectief omgaan met leesproblemen en dyslexieGoed leren lezen en schrijven is noodzakelijk voor schoolsucces. Een op de tien kinderen blijkt echter moeite te hebben met lezen en spellen. Bij 4% van de kinderen is er zelfs sprake van dyslexie. Zowel in de stage als in een toekomstige baan krijgt de pabo-student met deze leerlingen te maken. Zij hebben passend onderwijs en begeleiding nodig om succesvol te kunnen zijn op school. Dit boek is een compact naslagwerk waarin de pabo-student voldoende bagage krijgt hoe effectief om te gaan met lees- en spellingproblemen en dyslexie in groep 1-8. Compact naslagwerk met digitale leeromgevingDeze publicatie biedt alle informatie voor het opsporen en aanpakken van lees- en spellingproblemen en dyslexie in het basisonderwijs. De vernieuwde Protocollen Leesproblemen en Dyslexie uit 2011 vormen de basis. De pabo-student krijgt helder en bondig informatie over lees- en spellingproblemen en dyslexie, goed onderwijs, toetsen en observeren, het bieden van effectieve hulp en afstemming met de gezondheidszorg op het moment dat er sprake is van dyslexie. Bij dit complete en compacte naslagwerk is een digitale leeromgeving ontwikkeld. Hier staan tal van literatuursuggesties, achtergrondartikelen, praktische documenten, filmpjes en handige websites. In de hoofdstukken vind je regelmatig concrete verwijzingen naar deze leeromgeving. Dit boek is samengesteld in opdracht van Masterplan Dyslexie (zie www.dyslexiecentraal.nl) voor de opleiding van pabo-studenten. Wilt u aan de slag met het inzetten van de adviezen uit dit boek in de praktijk? Neem dan ook een kijkje op de website van het Stimuleringsprogramma Aanpak Dyslexie of op de website van Expertisecentrum Nederlands.

Details Leesproblemen en Dyslexie in het basisonderwijs  auteur Maud van Druenen, Martine Gijsel, Femke Scheltinga en Ludo Verhoeven  publicatiedatum 2017/11/25   uitvoering Boek 108p  isbn 9789077529416  prijs € 18,95 

]]>
<![CDATA[ Opbrengstgericht werken aan lezen en schrijven ]]> Tue, 27 Sep 2022 20:06:10 +0200 Gepubliceerd: Opbrengstgericht werken aan lezen en schrijven door Cindy Teunissen, Willy van Elsäcker en Maud van Druenen  

Aan welke doelen op het gebied van lezen en schrijven kan ik werken in groep 4 tot en met 8? Hoe krijg ik zicht op de lees- en schrijfvaardigheid van mijn leerlingen? Hoe kan ik het lees- en schrijfonderwijs afstemmen op verschillende groepen leerlingen? Aansluiten bij leerbehoeften van het individuele kindGoed leren lezen en schrijven is een basisvoorwaarde voor succesvol functioneren op school en in onze geletterde samenleving. De leerkracht heeft een cruciale rol om kinderen lees- en schrijfvaardigheden te leren. De praktijk leert echter dat dit gemakkelijker gezegd is dan gedaan. Want in een klas krijg je te maken met behoorlijke niveauverschillen. Leerkrachten hebben de complexe taak om af te stemmen op al die niveaus binnen een klas. Om dat te bereiken, is inzicht in de geletterdheid van de individuele leerling nodig. Dit boek, vol suggesties en voorbeelden, geeft handvatten om het lees- en schrijfonderwijs gedifferentieerd en doelgericht vorm te geven volgens de principes van interactief taalonderwijs. Het is een onmisbaar boek voor leerkrachten van groep 4 t/m 8 die kinderen goed en passend onderwijs willen bieden.  Concrete aanpak voor opbrengstgericht werken binnen de schoolUit de praktijk blijkt dat de kerndoelen en referentieniveaus leerkrachten te weinig houvast bieden om goed, doelgericht taalonderwijs te kunnen geven en om te gaan met verschillen tussen kinderen. Het boek geeft aan de hand van de leerlijnen gevorderde geletterdheid praktische suggesties voor het stapsgewijs verzamelen, analyseren en interpreteren van leerlinggegevens (de 1-zorgroute). Op basis daarvan leert de leerkracht lees- en schrijfactiviteiten af te stemmen op de verschillende leerbehoeften van de leerlingen. Zo wordt passend onderwijs gerealiseerd: voor de gemiddelde leerling, de leerling die moeite heeft met het doorgronden van het lees- en schrijfproces, maar ook de leerling die opvallend goed presteert en extra uitdaging nodig heeft. Dit boek geeft naast handvatten voor doelgericht, interactief en gedifferentieerd taalonderwijs ook suggesties voor taalgericht vakonderwijs. Klik hier om de werkdocumenten behorende bij het boek Opbrengstgericht werken aan lezen en schrijven te downloaden of te printen. Opbrengstgericht werken aan lezen en schrijven is onderdeel van een reeks. Het boek Opbrengstgericht werken aan mondelinge taalvaardigheid voor groep 1 t/m 8 is eveneens verkrijgbaar.

Details Opbrengstgericht werken aan lezen en schrijven  auteur Cindy Teunissen, Willy van Elsäcker en Maud van Druenen   publicatiedatum 2013/01/01   uitvoering Boek 106p  isbn 9789077529393  prijs € 25,95 

]]>
<![CDATA[ De Taallijn/ Interactief taalonderwijs in groep 1 en 2 ]]> Tue, 27 Sep 2022 22:31:54 +0200 Gepubliceerd: De Taallijn/ Interactief taalonderwijs in groep 1 en 2 door Willy van Elsäcker, Annie van der Beek, José Hillen en Sylvia Peters 

Doorgaande lijn taalonderwijs van peuter naar kleuter Grote keus uit interactieve taalactiviteiten Praktisch boek met heldere theorie Zelf haalbare lesdoelen formuleren en evalueren Veel aandacht voor taalachterstand en leervragen Interactie stimuleren in groep 1 en 2Om een taal goed te leren, is het van belang dat kinderen veel praten. Interactie met en tussen kinderen is dan ook het uitgangspunt van dit boek. Deze uitgave is een prettig leesbare mix van theoretische informatie en praktische richtlijnen om interactie te stimuleren. Het boek, voorzien van veel tips, foto’s en illustraties, is onmisbaar voor leerkrachten, opleiders en onderwijsadviseurs en voor anderen die betrokken zijn bij taalstimulering van jonge kinderen. Grote keus uit taalactiviteitenHet boek legt helder uit wat interactief taalonderwijs is, met welke vaardigheden je dit kunt stimuleren en hoe taal zich ontwikkelt bij jonge kinderen. Met dit boek leer je haalbare lesdoelen formuleren en interactieve taalactiviteiten kiezen die aansluiten bij kinderen met een taalachterstand. Het gevarieerde aanbod aan suggesties sluit aan bij de leefwereld van de kinderen en richt zich op activiteiten in mondelinge taal, woordenschat, beginnende geletterdheid, ouderbetrokkenheid en ICT en multimedia. Er is veel aandacht voor het omgaan met leervragen van kinderen, de inrichting van de leeromgeving en evaluatie van de activiteiten. Als laatste komt de opbouw en inrichting van een activiteitencyclus aan bod. Interactief taalonderwijs in groep 1 en 2 maakt onderdeel uit van de Taallijn. Met dit taalstimuleringsproject doen kinderen speels ervaringen op met talige activiteiten. Het boek is een vervolg op Peuters interactief met taal. Bij het boek hoort de dvd Praktijkvoorbeelden van De Taallijn, Interactief taalonderwijs in groep 1 en 2. Op de dvd staan praktijkvoorbeelden van de verschillende interactieve taalactiviteiten.

Details De Taallijn/ Interactief taalonderwijs in groep 1 en 2  auteur Willy van Elsäcker, Annie van der Beek, José Hillen en Sylvia Peters  publicatiedatum 2012/10/15   uitvoering Boek 160p  isbn 9789077529157  prijs € 32,95 

]]>
<![CDATA[ Honderduit! ]]> Tue, 27 Sep 2022 22:33:17 +0200 Gepubliceerd: Honderduit! door Duerings, Jack / Bruggink, Marian / Druenen, Maud van / Strating, Heleen 

In het boek Honderduit! presenteren we krachtige routines waarmee je doelgericht aan mondelinge vaardigheden kunt werken van groep 1 tot en met 8 in het (speciaal) basisonderwijs. Dit nieuwe routineboek is vergelijkbaar met het succesvolle Op Woordenjacht in zijn opbouw en praktische insteek. Een routine in Honderduit! is een verzameling van mogelijke activiteiten rondom de verschillende doelen in het mondelinge taaldomein. Door de werkvormen regelmatig in te zetten, krijgen ze voor leerkracht en leerlingen al snel het karakter van een routine. Bij de routine ‘De luistervink’ bijvoorbeeld, waarvoor kinderen direct in de luisterstand staan, of ‘Op verhaal komen’, waarbij kinderen hun eigen authentieke verhaal mogen vertellen. Juist door het vluchtige karakter van het mondelinge domein is tijd voor reflectie van groot belang. De uitgebreid beschreven basisroutine ‘Terug- en vooruitspoelen’ loopt daarom als een rode draad door alle routines in het boek. Hiermee leren kinderen - individueel, met de leerkracht of in een klein groepje - reflecteren op hun mondelinge taalgebruik en samen doelen te stellen voor de komende periode. Organizers en coöperatieve werkvormen worden in het boek als middel binnen de routines ingezet. Een organizer helpt kinderen bij het ordenen en structureren van nieuwe informatie of van hun eigen gedachtes, ideeën of verhaal. Met coöperatieve werkvormen leren kinderen van en met elkaar. En niet te vergeten: de effectieve spreektijd van kinderen wordt erdoor vergroot.

Details Honderduit!  auteur Duerings, Jack / Bruggink, Marian / Druenen, Maud van / Strating, Heleen  publicatiedatum 2019/03/11   isbn 9789077529508  prijs € 29,95 

]]>
<![CDATA[ Herziene Versie: Toetsen en Interventies bij Dyslexie in het vo ]]> Tue, 27 Sep 2022 22:33:17 +0200 Gepubliceerd: Herziene Versie: Toetsen en Interventies bij Dyslexie in het vo door Esther Steenbeek-Planting, Ria Kleijnen, Cindy Teunissen, Maud van Druenen en Ludo Verhoeven 

Met dit herziene boek, waarvan de eerste versie in 2008 verscheen, bieden we zorgspecialisten in het voortgezet onderwijs een recent overzicht van beschikbaar toetsmateriaal voor technisch lezen, spelling, begrijpend lezen en begrijpend luisteren, zowel voor het Nederlands als voor de moderne vreemde talen. Een belangrijk onderdeel vormen de twee Woordleestoetsen Engels en Frans (Steenbeek-Planting, Kleijnen, & Verhoeven, 2008a, 2008b) en de vo-normering AVI-9 die – naast een aantal andere toetsen en taken - bij dit boek worden geleverd. Ook voor het vertalen van de toetsresultaten naar concreet handelen binnen en buiten de klas geeft dit boek handvatten, in de vorm van een overzicht van effectieve begeleidingsprincipes. Tot slot gaan we in op het implementeren en evalueren van begeleidingstrajecten aan de hand van tien implementatietips. Hiermee geeft het boek een goede ondersteuning voor scholen in het realiseren van passend onderwijs voor leerlingen met lees-/spellingproblemen en dyslexie. Klik hier voor de documenten bij het boek Toetsen en Interventies bij Dyslexie in het vo. In een van de normtabellen in bijlage 2 is een fout ontdekt. In de download wordt deze gecorrigeerd. Wilt u aan de slag met het inzetten van de adviezen uit dit boek in de praktijk? Neem dan ook een kijkje op de website van het Stimuleringsprogramma Aanpak Dyslexie of op de website van Expertisecentrum Nederlands.

Details Herziene Versie: Toetsen en Interventies bij Dyslexie in het vo  auteur Esther Steenbeek-Planting, Ria Kleijnen, Cindy Teunissen, Maud van Druenen en Ludo Verhoeven  publicatiedatum 2018/05/28   uitvoering 144p  isbn 9789077529492  prijs € 35,95 

]]>
<![CDATA[ Give it a go! ]]> Tue, 27 Sep 2022 22:03:25 +0200 Gepubliceerd: Give it a go! door Bruggink, Marian / Windt, Noor van der / Strating, Heleen 

Is vroeg vreemdetalenonderwijs een hype? Wij denken van niet! Het aanbieden van een vreemde taal aan jonge kinderen is zinvol, leuk en op verschillende manieren vorm te geven. In Give it a go! vind je hiervoor allerlei onderbouwde suggesties. Dit boekje biedt leerkrachten van groep 1-3 informatie uit wetenschappelijke onderzoeken en over didactische principes rondom het vroeg vreemdetalenonderwijs, maar er staan ook diverse lessuggesties en praktische tips in. En het geeft je vooral inspiratie om samen na te denken over hoe je aan de slag wilt met een vreemde taal in je onderwijspraktijk. Probeer het eens uit, oftewel: Give it a go!

Details Give it a go!  auteur Bruggink, Marian / Windt, Noor van der / Strating, Heleen  publicatiedatum 2018/02/05   uitvoering Boek 48p  isbn 9789077529485  prijs € 15,00 

]]>
<![CDATA[ BLIKSEM- Complete set voor de groepen 5, 6, 7 en 8 ]]> Tue, 27 Sep 2022 22:31:53 +0200 Gepubliceerd: BLIKSEM- Complete set voor de groepen 5, 6, 7 en 8 door Willy van Elsäcker, Mienke Droop, Maud van Druenen en Marieke Peeters 

Veel scholen zijn sinds het verschijnen van BLIKSEM enthousiast met deze aanpak aan de slag gegaan. Door de veelvuldige vraag naar BLIKSEM én het feit dat het EN nog altijd vierkant achter deze bewezen effectieve aanpak staat, zijn de materialen opnieuw uitgebracht. In het nieuwe BLIKSEM-pakket zitten wederom vier ringbanden (één voor ieder leerjaar) met daarin een uitgebreide leerkrachthandleiding, kaarten met pictogrammen van de BLIKSEM-strategieën en strategiekaarten voor de klassikale instructie. De cd-rom met kopieerbladen, oefenteksten en toetsen heeft plaatsgemaakt voor een digitale omgeving. Het pakket bestaat daarnaast uit zes voorleesboeken. De boeken Klem! (Mirjam Oldenhave), De zwarte rugzak (Abbing & Van Cleeff) en Het dertiende uur (Marjet van Cleeff) maken nog steeds deel uit van de BLIKSEM-aanpak, maar niet meer van het BLIKSEM-pakket dat we nu gaan aanbieden, omdat deze uitgaven fysiek niet meer beschikbaar zijn. Misschien heeft uw school deze titels nog wel in de schoolbibliotheek staan? Deze drie boeken zijn in ieder geval in de meeste bibliotheken te vinden en worden ook tweedehands op internet aangeboden. Daarnaast zijn Klem! en De zwarte rugzak ook als e-book beschikbaar. Alleen van Het dertiende uur, het boek dat in de laatste helft van groep 8 gebruikt wordt, is niet langer op papier, noch als e-book beschikbaar. Negen spannende voorleesboeken:• Groep 5: “Juffrouw Pots” van Tosca Menten en “Geen probleem met FIXIT!” van Mirjam Oldenhave.• Groep 6: “Overleven op Drakeneiland” van Lydia Rood, “Klem”* van Mirjam Oldenhave en “Tom Piekepol en de schat van Kartoni” van Tosca Menten.• Groep 7: “De zwarte rugzak”* van Abbing & Van Cleeff en “Hotel Tussentijd” van Lisa Boersen.• Groep 8: “Oorlogsgeheimen” van Jacques Vriens en “Het dertiende uur”** van Marjet van Cleeff.   * Dit boek wordt niet meer als hardcopy uitgegeven. Veel scholen hebben dit boek echter zelf in de schoolbieb staan. Ook kan het bij de veruit meeste reguliere bibliotheken geleend worden en wordt het op verschillende websites tweedehands aangeboden. Wel is er van dit boek een e-book beschikbaar. Deze kan zelf aangeschaft worden. ** Dit boek wordt niet meer uitgeven (zowel hardcopy als e-book). Veel scholen hebben dit boek echter zelf in de schoolbieb staan. Ook kan het bij de veruit meeste reguliere bibliotheken geleend worden en wordt het op verschillende websites tweedehands aangeboden.

Details BLIKSEM- Complete set voor de groepen 5, 6, 7 en 8  auteur Willy van Elsäcker, Mienke Droop, Maud van Druenen en Marieke Peeters  isbn 9789461181503  prijs € 725,00 

]]>
<![CDATA[ Protocol Dyslexie MBO ]]> Tue, 27 Sep 2022 22:31:58 +0200 Gepubliceerd: Protocol Dyslexie MBO door Teunissen, Cindy / Scheltinga, Femke / Groot, Anne de / Druenen, Maud van 

Belangrijke vernieuwingen zijn hier op een rijtje gezet. Het herziene protocol: sluit aan bij de huidige wet- en regelgeving; past bij het beroepsgerichte karakter van het mbo; staat in logische verbinding met de protocollen voor het basis-, voortgezet en hoger onderwijs; biedt praktische handvatten voor de student, docent en coördinator zorg om de overgang van vmbo naar mbo en van mbo naar hbo vorm te geven; geeft de docent, coördinator zorg en student inzicht in welke rol de student zelf kan spelen om de ondersteuning te realiseren die hij nodig heeft tijdens de studie, stages en (later) in het werk (empowerment). Hier kunt u het volledige Protocol Dyslexie mbo en de bijlagen als afzonderlijke Word-documenten downloaden zodat u ze aan kunt passen aan uw eigen situatie. Wilt u aan de slag met het inzetten van de adviezen uit dit boek in de praktijk? Neem dan ook een kijkje op de website van het Stimuleringsprogramma Aanpak Dyslexie of op de website van Expertisecentrum Nederlands.

Details Protocol Dyslexie MBO  auteur Teunissen, Cindy / Scheltinga, Femke / Groot, Anne de / Druenen, Maud van  isbn 9789077529461  prijs € 19,95 

]]>
<![CDATA[ Zoek het maar uit! ]]> Tue, 27 Sep 2022 19:16:57 +0200 Gepubliceerd: Zoek het maar uit! door Marian Bruggink, Heleen Strating 

We laten je in Zoek het maar uit! zien hoe je vanuit de didactiek van onderzoekend en ontwerpend leren om kunt gaan met de nieuwsgierigheid van kinderen. Zoek het maar uit! staat vol met handige weetjes, tips, ideeën, lessuggesties en achtergrondinformatie. De rijke context van wetenschap en technologie biedt je allerlei mogelijkheden om ook bewust en doelgericht te werken aan taalontwikkeling. Want taalkansen liggen voor het oprapen bij wetenschap en technologie!

Details Zoek het maar uit!  auteur Marian Bruggink, Heleen Strating  publicatiedatum 2016/22/09   uitvoering Boek 40p  isbn 9789077529447  prijs € 15,00 

]]>
<![CDATA[ Dyslexie: van theorie naar praktijk in de klas ]]> Tue, 27 Sep 2022 18:29:21 +0200 Gepubliceerd: Dyslexie: van theorie naar praktijk in de klas door Maud van Druenen, Hedwig de Krosse 

Leerlingen met dyslexie profiteren enorm van goede begeleiding in de klas. Daar brengen ze immers veel tijd door. De docent vormt dus een belangrijke spil in de zorg voor deze leerlingen. Maar waar heeft deze leerling met dyslexie dan moeite mee bij mijn vak? En wat kan ik aan begeleiding bieden binnen mijn les? Wie gaat mij daarbij helpen op school? Allemaal terechte vragen van een docent. Dit werkboek biedt antwoorden, maar zet vooral de docent zelf aan het denken. Zodat hij of zij samen met zijn of haar collega’s van theorie praktijk kan maken. Zie de website van Dyslexie Centraal voor een overzicht van de bijbehorende documenten. Wilt u aan de slag met het inzetten van de adviezen uit het protocol in de praktijk? Neem dan ook een kijkje op de website van het Stimuleringsprogramma Aanpak Dyslexie of op de website van Expertisecentrum Nederlands.

Details Dyslexie: van theorie naar praktijk in de klas  auteur Maud van Druenen, Hedwig de Krosse  publicatiedatum 2016/03/09   uitvoering Werkboek 32p  isbn 9789077529430  prijs € 12,95 

]]>
<![CDATA[ Tussendoelen gevorderde geletterdheid ]]> Tue, 27 Sep 2022 22:32:01 +0200 Gepubliceerd: Tussendoelen gevorderde geletterdheid door Hennie Biemond en Regine van het Zandt  

Verbetert de kwaliteit van het taalonderwijs in groep 4-8 Doorlopende leerlijnen en tussendoelen als ankerpunten voor effectief taalonderwijs Legt de basis voor referentieniveaus taal Praktijkgericht boek met inspirerende voorbeelden Sluit aan op boek Tussendoelen beginnende geletterdheid  Lezen en schrijven op een hoger niveau brengenKinderen goed leren lezen en schrijven is een kerntaak van het basisonderwijs. In de groepen 1 tot en met 3 is de basis gelegd voor het functionele lees- en schrijfonderwijs. Vanaf groep 4 ontwikkelen kinderen gevorderde geletterdheid: ze leren steeds beter technisch en begrijpend lezen, gaan samenhang ontdekken in teksten en leren lees- en schrijfstrategieën gebruiken.  Leerkrachten in groep 4-8 bouwen met hun taalonderwijs verder op de lijnen die in groep 1-3 zijn uitgezet. Samen leggen zij de fundamenten van goed lezen en schrijven in het vervolgonderwijs en vormen zo de basis van de referentieniveaus taal. Met dit boek vol praktische voorbeelden kunnen leerkrachten inspiratie opdoen voor een effectieve, taalrijke aanpak en inrichting van hun taalonderwijs en krijgen ze inzicht in de ontwikkeling van gevorderde geletterdheid van kinderen. Overzicht en concrete taalactiviteitenHet boek beschrijft helder welke stappen kinderen zetten op weg naar geletterdheid. Vormgeven aan gevorderde geletterdheid in groep 4-8 bestaat uit acht helder beschreven leerlijnen, met elk concrete tussendoelen, de ‘mijlpalen’ van een leerlijn. Het zijn de ankerpunten voor leerkrachten, waarmee ze grip houden op het taalleerproces van het kind en kunnen bijsturen waar dat nodig is. Bovenal geeft het boek inspirerende voorbeelden en praktische suggesties voor interactief taalonderwijs en een taalstimulerende inrichting van de ruimte op school. Tussendoelen gevorderde geletterdheid maakt onderdeel uit van een doorlopende leerlijn van groep 1-8. Het is een vervolg op Tussendoelen beginnende geletterdheid. Daarnaast is voor groep 1-8 het boek Tussendoelen mondelinge communicatie ontwikkeld. Hoe ICT effectief werkt bij het behalen van tussendoelen is beschreven in Werken aan taal met gebruik van tussendoelen en ict. De leerlijnen gevorderde geletterdheid zijn: Lees- en schrijfmotivatie Technisch lezen Spelling en interpunctie Begrijpend lezen Strategisch schrijven Informatieverwerving Leeswoordenschat Reflectie op geschreven taal

Details Tussendoelen gevorderde geletterdheid  auteur Hennie Biemond en Regine van het Zandt   publicatiedatum 2016/03/07   uitvoering Boek 208p  isbn 9789077529027  prijs € 25,95 

]]>
<![CDATA[ Protocol Leesproblemen en Dyslexie voor groep 5 t/m 8 ]]> Tue, 27 Sep 2022 22:33:12 +0200 Gepubliceerd: Protocol Leesproblemen en Dyslexie voor groep 5 t/m 8 door Femke Scheltinga, Martine Gijsel, Maud van Druenen en Ludo Verhoeven 

Praktische adviezen voor signalering en begeleiding leesproblemen en dyslexie Gebaseerd op recent onderzoek Informatie over nieuwe toetsen en de vergoedingsregeling dyslexie Checklists en tips voor leerkrachten en leesspecialisten groep 5-8 Sluit aan bij tussendoelen gevorderde geletterdheid Goed taalonderwijs sluit aan bij leerbehoeftenGoed leren lezen en schrijven is noodzakelijk voor schoolsucces. Een op de tien kinderen blijkt echter moeite te hebben met lezen en spellen en heeft goede begeleiding nodig. Door het onderwijs goed af te stemmen op de behoeften van leerlingen, kunnen de belemmeringen door ernstige lees- en spellingproblemen worden beperkt. Met dit boek vol voorbeelden en richtlijnen, hebben leerkrachten en leesspecialisten (remedial teachers, intern begeleiders en logopedisten) een praktisch instrument in handen om gedifferentieerd onderwijs te geven, de taalontwikkeling van kinderen systematisch te volgen en te evalueren en kinderen met lees- en spellingproblemen te begeleiden. Praktische adviezen voor preventie en interventieDit complete boek geeft praktische adviezen over preventie, interventie en ICT als hulpmiddel bij dyslexie. Ook doorverwijzing naar hulp buiten de school, vergoedingsregeling dyslexie en inpassing van het protocol in het schoolbeleid komen aan bod. Er is veel aandacht voor toetsen en observeren. Met dit boek geef je begeleiding van dyslectische leerlingen vorm, bijvoorbeeld door het inrichten van extra instructie- en oefentijd. Daarnaast legt het boek helder uit hoe taalontwikkeling verloopt, hoe je leesproblemen herkent en wat dyslexie is. Klik hier om de werkdocumenten behorende bij het boek Protocol Leesproblemen en Dyslexie groep 5 t/m 8 te downloaden of te printen. Protocol Leesproblemen en Dyslexie groep 5-8 sluit aan bij de leerlijnen en tussendoelen voor gevorderde geletterdheid, beschreven in het boek Tussendoelen gevorderde geletterdheid. Wilt u aan de slag met het inzetten van de adviezen uit dit protocol in de praktijk? Neem dan ook een kijkje op de website van het Stimuleringsprogramma Aanpak Dyslexie of op de website van Expertisecentrum Nederlands.

Details Protocol Leesproblemen en Dyslexie voor groep 5 t/m 8  auteur Femke Scheltinga, Martine Gijsel, Maud van Druenen en Ludo Verhoeven  publicatiedatum 2012/11/17   uitvoering Boek 228p  isbn 9789081461375  prijs € 12,95 

]]>
<![CDATA[ Protocol Leesproblemen en Dyslexie voor groep 4 ]]> Tue, 27 Sep 2022 21:14:21 +0200 Gepubliceerd: Protocol Leesproblemen en Dyslexie voor groep 4 door Martine Gijsel, Femke Scheltinga, Maud van Druenen en Ludo Verhoeven 

  Praktische adviezen voor signalering en begeleiding leesproblemen en dyslexie Gebaseerd op recent onderzoek Informatie over nieuwe toetsen en de vergoedingsregeling dyslexie Checklists, tips en adviezen voor leerkrachten en leesspecialisten groep 4 Sluit aan bij tussendoelen gevorderde geletterdheid Dyslexie signaleren en effectief begeleidenIn groep 4 gaan kinderen verder met technisch lezen en spellen waarmee ze in groep 3 zijn gestart. Een op de tien kinderen blijkt echter moeite te hebben met leren lezen en spellen. Deze kinderen hebben begeleiding nodig om succesvol te kunnen zijn op school. Hoe eerder leerkrachten leesproblemen herkennen, hoe effectiever de interventie. Dit boek geeft leerkrachten en leesspecialisten (intern begeleiders, remedial teachers, logopedisten) handvatten voor het signaleren en effectief begeleiden van leerlingen met lees- en spellingproblemen in groep 4. Compleet boek met praktische adviezenDit complete boek geeft antwoord op vragen over een goede aanpak van leesproblemen en dyslexie in groep 4. Wat zijn de kenmerken van goed lees- en spellingonderwijs in groep 4? Hoe kun je lees- en spellingproblemen herkennen? Hoe ziet een effectieve aanpak van lees- en spellingproblemen eruit? Met praktische adviezen leer je onderwijs af te stemmen op de leerbehoeften van individuele kinderen en begeleiding in te zetten als het nodig is. Ook is er aandacht voor doorverwijzen en de vergoedingsregeling dyslexie. Tot slot geeft het boek handige suggesties hoe werken met het protocol in te passen is in het schoolbeleid. Klik hier om de werkdocumenten behorende bij het boek Protocol Leesproblemen en Dyslexie groep 4  te downloaden of te printen. Protocol Leesproblemen en Dyslexie groep 4 sluit aan bij de leerlijnen en tussendoelen voor gevorderde geletterdheid, beschreven in het boek Tussendoelen gevorderde geletterdheid. Wilt u aan de slag met het inzetten van de adviezen uit dit protocol in de praktijk? Neem dan ook een kijkje op de website van het Stimuleringsprogramma Aanpak Dyslexie of op de website van Expertisecentrum Nederlands.

Details Protocol Leesproblemen en Dyslexie voor groep 4  auteur Martine Gijsel, Femke Scheltinga, Maud van Druenen en Ludo Verhoeven  publicatiedatum 2012/11/16   uitvoering Boek 184p  isbn 9789081652827  prijs € 12,95 

]]>
<![CDATA[ Protocol Leesproblemen en Dyslexie voor groep 3 ]]> Tue, 27 Sep 2022 19:40:59 +0200 Gepubliceerd: Protocol Leesproblemen en Dyslexie voor groep 3 door Martine Gijsel, Femke Scheltinga, Maud van Druenen en Ludo Verhoeven 

Praktische adviezen voor signalering en begeleiding leesproblemen en dyslexie Gebaseerd op recent onderzoek Informatie over nieuwe toetsen en de vergoedingsregeling dyslexie Checklists, tips en adviezen voor leerkrachten en leesspecialisten groep 3 Sluit aan bij tussendoelen beginnende geletterdheid Dyslexie vroegtijdig signaleren en effectief begeleidenGroep 3 is voor de taalontwikkeling van kinderen een belangrijk jaar omdat ze een start maken met lezen en schrijven. Een op de tien kinderen blijkt echter moeite te hebben met leren lezen en spellen. Deze kinderen hebben begeleiding nodig om succesvol te kunnen zijn op school. Hoe eerder leerkrachten leesproblemen herkennen, hoe effectiever de interventie. Met dit boek leer je dyslexie en leesproblemen vroegtijdig signaleren bij leerlingen die achterblijven in hun ontwikkeling van lezen en spellen. Vervolgens leer je hen effectief begeleiden. Een praktisch boek vol richtlijnen voor leerkrachten, intern begeleiders, remedial teachers en logopedisten.  Compleet boek met praktische adviezenDit complete boek geeft antwoord op actuele vragen over een goede aanpak van leesproblemen en dyslexie in groep 3. Hoe kun je achterstanden in lezen en spellen tijdig signaleren? Wat kun je doen bij een vermoeden van dyslexie? Wat zijn kenmerken van goed aanvankelijk leesonderwijs? Met praktische adviezen leer je onderwijs af te stemmen op de leerbehoeften van individuele kinderen en begeleiding in te zetten als het nodig is. Ook is er aandacht voor doorverwijzen en de vergoedingsregeling dyslexie. Tot slot geeft het boek handige suggesties hoe werken met het protocol in te passen is in het schoolbeleid. Klik hier om de werkdocumenten behorende bij het boek Protocol Leesproblemen en Dyslexie groep 3 te downloaden of te printen. Protocol Leesproblemen en Dyslexie groep 3 sluit aan bij de tussendoelen voor beginnende geletterdheid, beschreven in het boek Tussendoelen beginnende geletterdheid. Wilt u aan de slag met het inzetten van de adviezen uit dit protocol in de praktijk? Neem dan ook een kijkje op de website van het Stimuleringsprogramma Aanpak Dyslexie of op de website van Expertisecentrum Nederlands.

Details Protocol Leesproblemen en Dyslexie voor groep 3  auteur Martine Gijsel, Femke Scheltinga, Maud van Druenen en Ludo Verhoeven  publicatiedatum 2012/11/15   uitvoering Boek 184p  isbn 9789081652810  prijs € 12,95 

]]>
<![CDATA[ CombiList. Een instrument voor taalontwikkeling via interactie ]]> Tue, 27 Sep 2022 22:31:53 +0200 Gepubliceerd: CombiList. Een instrument voor taalontwikkeling via interactie door Resi Damhuis, Akke de Blauw en Nelleke Brandenbarg 

Praktische bundel voor leidsters (vve) en leerkrachten (basisschool) Vlotte taalontwikkeling voor taalzwakke en -sterke kinderen   Compacte met suggesties, voorbeelden en checklists Handig instrument voor opleiders Taalontwikkeling jonge kinderen stimulerenKinderen leren taal het best door te praten, in interactie met elkaar en met volwassenen. Mondelinge taalvaardigheid is bovendien de basisvoorwaarde voor goed schrijfgedrag. De taalontwikkeling van jonge kinderen begint thuis en zet zich voort in de kinderopvang, op de peuterspeelzaal en op de basisschool. Niet alle interactie leidt automatisch tot goede taalontwikkeling. De rol van de leidster en leerkracht is daarin onmisbaar. Met deze praktische bundel vol tips, foto’s en voorbeelden, leren leidsters en leerkrachten de taalontwikkeling van kinderen stimuleren door goede interacties neer te zetten. Daarnaast is het boek een handig instrument voor opleiders, schoolbegeleiders en taalcoördinatoren om (aanstaande) onderwijsgevenden hierin te begeleiden. Gerichte gesprekken voor taalverwerving CombiList bestaat uit een compacte set essentiële vaardigheden die nodig zijn om jonge kinderen actief en doeltreffend te laten praten. Het boek staat vol praktische suggesties en voorbeelden van goede interacties. In het boek staan drie lijsten. Met de Inventarisatielijst beantwoord je de vraag of leerlingen in de groep voldoende gelegenheid krijgen hun taal te ontwikkelen. Met de Checklist kun je de gesprekken van kinderen in de gaten houden en daarnaast je eigen interactievaardigheden ontwikkelen en verbeteren. Met de Observatielijst kunnen begeleiders en opleiders van onderwijsgevenden in kaart brengen of kinderen de kans krijgen hun taal te ontwikkelen en (aanstaande) leidsters of leerkrachten hierin ondersteunen. De aanpak is ontwikkeld in een samenwerking tussen het Expertisecentrum Nederlands en Kaleidoscoop (NIZW Jeugd).

Details CombiList. Een instrument voor taalontwikkeling via interactie  auteur Resi Damhuis, Akke de Blauw en Nelleke Brandenbarg  publicatiedatum 2012/10/09   uitvoering Boek 79p  isbn 9789077529065  prijs € 20,95 

]]>