Algemene Voorwaarden

Van het Expertisecentrum Nederlands BV., gevestigd te Nijmegen, verder te noemen het Expertisecentrum Nederlands. Deze algemene voorwaarden hebben betrekking op alle producten en diensten uitgevoerd, danwel uitgebracht door het Expertisecentrum Nederlands.

Artikel 1. Definities

 • Activiteiten; alles wat het Expertisecentrum Nederlands t.b.v. wederpartij ontwerpt, vervaardigt, levert, onderneemt, dan wel doet ontwerpen, vervaardigen, leveren of ondernemen, in het bijzonder professionalisering, onderwijs gerelateerd onderzoek,advisering, coaching, training en procesondersteuning
 • Producten; alles wat het Expertisecentrum Nederlands t.b.v. wederpartij verricht, ontwikkelt, produceert en/of levert, daaronder begrepen teksten, ideeën, concepten, drukwerk, plannen, trainingsmateriaal, enz.
 • Opdrachtnemer; de gebruiker van deze algemene voorwaarden, zijn rechtsopvolger(s) en/of de door hem aangewezen (rechts)personen
 • Wederpartij; iedere (rechts)persoon die een opdracht tot het verrichten van activiteiten en/of het leveren van diensten verstrekt aan het Expertisecentrum Nederlands
 • Offerte; een schriftelijk aanbod van het Expertisecentrum Nederlands aan wederpartij met omschrijving van de te verrichten werkzaamheden
 • Overeenkomst; een schriftelijke bevestiging van het geven van opdracht voor werkzaamheden uitgevoerd door het Expertisecentrum Nederlands voor de wederpartij in de vorm van een door beide partijen ondertekend contract/offerte/opdrachtbevestiging.

Artikel 2. Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes en overeenkomsten van het Expertisecentrum Nederlands aangeboden aan wederpartij
 1. Afwijking van deze algemene voorwaarden gelden slechts indien deze schriftelijk door het het Expertisecentrum Nederlands aan de wederpartij zijn bevestigd
 1. Eventuele algemene voorwaarden in gebruik bij wederpartij zijn in de relatie met het Expertisecentrum Nederlands tot de wederpartij niet van toepassing, tenzij het Expertisecentrum Nederlands de toepasselijkheid van deze voorwaarden uitdrukkelijk schriftelijk heeft aanvaard.

Artikel 3. Offertes

 1. Alle offertes van het Expertisecentrum Nederlands zijn vrijblijvend en herroepelijk, tenzij nadrukkelijk anders vermeld. Wederpartij kan hieraan geen enkel recht ontlenen.
 1. Alle offertes van opdrachtnemer worden mede gebaseerd op de door of namens wederpartij kenbaar gemaakte wensen en de door of namens hem verstrekte gegevens, materialen en bescheiden, van de juistheid en volledigheid waarvan opdrachtnemer steeds uit mag gaan
 1. Offertes van het Expertisecentrum Nederlands zijn geldig gedurende eenentwintig dagen, tenzij anders aangegeven. Het Expertisecentrum Nederlands is slechts aan de offerte gebonden, indien de aanvaarding hiervan door de wederpartij schriftelijk binnen eenentwintig dagen is bevestigd.
 1. Alle rechten van door of via het Expertisecentrum Nederlands tot stand gekomen aanbiedingen, beschrijvingen en dergelijke,berusten bij het Expertisecentrum Nederlands.
 1. Door het Expertisecentrum Nederlands verstrekte aanbiedingen, door of via het Expertisecentrum Nederlands tot stand gekomen of gepubliceerde bescheiden, blijven onvervreemdbaar eigendom van het Expertisecentrum Nederlands en mogen niet, in welke vorm dan ook, aan derden ter inzage worden verstrekt of ter beschikking worden gesteld, dan wel op een andere wijze gebruikt zonder toestemming van het Expertisecentrum Nederlands.

Artikel 4. Uitvoering van de overeenkomst

 1. Het Expertisecentrum Nederlands zal, tenzij anders uitdrukkelijk door hem wordt aangegeven, de overeengekomen werkzaamheden door gekwalificeerde personen laten verrichten.
 1. Het Expertisecentrum Nederlands heeft een inspanningsverplichting om te zorgen voor vervanging van door haar ingeschakelde personen, die niet in staat zijn de overeengekomen werkzaamheden uit te voeren.
 1. Wederpartij draagt er zorg voor dat alle gegevens waarvan het Expertisecentrum Nederlands aangeeft dat deze noodzakelijk zijn, of waarvan wederpartij redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de in de overeenkomst afgesproken werkzaamheden, tijdig aan het Expertisecentrum Nederlands worden verstrekt.
 1. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan het Expertisecentrum Nederlands zijn verstrekt, heeft het Expertisecentrum Nederlands het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan wederpartij in rekening te brengen.
 1. Het Expertisecentrum Nederlands is steeds bevoegd en gerechtigd om de gehele of gedeeltelijke uitvoering van de overeenkomst aan derden over te dragen.
 1. De door het Expertisecentrum Nederlands opgegeven of bevestigde termijnen voor (op)levering gelden nimmer als fataal. Overschrijding daarvan geeft geen aanspraak op schadevergoeding.

Artikel 5. Aansprakelijkheid

 1. Daargelaten gevallen van opzet of grove schuld, is het Expertisecentrum Nederlands niet aansprakelijk voor schade, hoe ook genaamd of uit welke hoofde ook ontstaan, tenzij voor zover de aansprakelijkheid van het Expertisecentrum Nederlands ter zake is verzekerd.
 1. In alle gevallen waarin het Expertisecentrum Nederlands een beroep op het in lid 5.1 bepaalde toekomt, kunnen zijn eventueel aangesproken werknemers en hulppersonen eveneens een beroep daarop doen, als was deze bepaling door de betrokken werknemers persoonlijk bedongen.

Artikel 6. Prijs en Betaling

 1. De door het Expertisecentrum Nederlands berekende prijs is voor de betreffende activiteit. Als blijkt dat het ExpertisecentrumNederlands alsnog omzetbelasting verschuldigd is, is het Expertisecentrum Nederlands gerechtigd deze omzetbelasting aan de wederpartij in rekening te brengen.
 1. Alle betalingen aan het Expertisecentrum Nederlands geschieden door storting of overschrijving op een door het Expertisecentrum Nederlands aan te wijzen bank- of girorekening.
 1. Wederpartij is gehouden de door het Expertisecentrum Nederlands ingediende facturen te voldoen binnen drie weken, 21 dagen na ontvangst.
 1. Behoudens het bepaalde in artikel 7 laat nalatigheid van de wederpartij ter zake van het gebruik maken van de diensten van het Expertisecentrum Nederlands zijn betalingsverplichting onverlet.
 1. Meerkosten, voortvloeiend uit na totstandkoming van de overeenkomst door de wederpartij gewenste wijzigingen in, en/of aanvullingen op, oorspronkelijk overeengekomen diensten en/of producten, zullen aan de wederpartij in rekening worden gebracht op basis van prijzen die gelden ten tijde van de uitvoering, respectievelijk levering van de betreffende diensten/producten.
 1. Indien de aan de uitvoering van de overeenkomst voor het Expertisecentrum Nederlands verbonden kosten toenemen als gevolg van buiten haar invloedssfeer liggende omstandigheden, is het Expertisecentrum Nederlands gerechtigd deze kosten aan de wederpartij door te berekenen. Indien daardoor de door de wederpartij verschuldigde prijs niet meer dan vijf procent (5%) stijgt, is wederpartij niet gerechtigd de overeenkomst op die grond te beëindigen. Indien daardoor de door de wederpartij verschuldigde prijs met meer dan vijf procent (5%) stijgt, is de wederpartij gerechtigd de overeenkomst op die grond met onmiddellijke ingang op te zeggen, zulks onder gehoudenheid tot vergoeding van de reeds door het Expertisecentrum Nederlands gemaakte kosten en gederfde winst naar rato van het stadium van voltooiing van de afgesproken werkzaamheden. De ontbinding door de wederpartij kan slechts plaatsvinden door middel van een aangetekend schrijven en dient het Expertisecentrum Nederlands te hebben bereikt binnen vijf werkdagen nadat het Expertisecentrum Nederlands de prijsverhoging schriftelijk aan de wederpartij kenbaar heeft gemaakt.
 1. De gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten tot invordering van alle aan het Expertisecentrum Nederlands verschuldigde bedragen komen ten laste van wederpartij. Als buitengerechtelijke incassokosten gelden ten deze het door of vanwege de Nederlandse Orde van Advocaten geadviseerde gestaffelde incassotarief, te vermeerderen met BTW.
 1. Ongeacht de bij enige betaling daaraan gegeven duiding, strekken betalingen steeds eerst in mindering op de in lid 7.2 en 7.6 bedoelde kosten en rente en vervolgens op de oudste factuur.
 1. Reclameringen ten aanzien van facturen dienen onder opgaaf van redenen schriftelijk, binnen zeven dagen na factuurdatum, bij het Expertisecentrum Nederlands te worden ingediend, bij gebreke waarvan de rechten van de wederpartij ter zake vervallen.

Artikel 7. Annulering door Wederpartij

Na annulering door de wederpartij, nadat beide partijen de overeenkomst getekend hebben voor akkoord, zullen door het Expertisecentrum Nederlands aan wederpartij kosten in rekening worden gebracht. De kosten bedragen:

 1. Bij annulering 28 dagen of meer voor de aanvangsdatum van de betreffende activiteit:10% van de aan het Expertisecentrum Nederlands verschuldigde prijs.
 1. Bij annulering tussen 5 en 28 dagen voor de aanvangsdatum van de betreffende activiteit: 50% van de aan het Expertisecentrum Nederlands verschuldigde prijs.
 1. Bij annulering van minder dan 5 dagen voor de aanvangsdatum van de betreffende activiteit, is de wederpartij gehouden het volledig afgesproken bedrag te betalen.
 1. Wordt tijdens de uitvoering van de afgesproken werkzaamheden zonder onderbouwde reden besloten om niet langer van de diensten/producten van het Expertisecentrum Nederlands gebruik te maken is de wederpartij gehouden het volledig afgesproken bedrag te betalen.

Artikel 8. Materialen

 1. (Studie)materiaal (artikelen, boeken, procesbeschrijvingen, draaiboeken, software, onderzoeksinstrumenten e.d.) uitgereikt aan wederpartij is bij de prijs inbegrepen, tenzij anders overeengekomen.
 1. Alle rechten van door of via het Expertisecentrum Nederlands tot stand gekomen en/of uitgereikt (studie)materiaal berusten bij het Expertisecentrum Nederlands.
 1. Door het Expertisecentrum Nederlands verstrekt (studie)materiaal mag niet, in welke vorm dan ook, zonder voorafgaande toestemming van het Expertisecentrum Nederlands, vermenigvuldigd en/of openbaar gemaakt worden.
 1. Het is wederpartij verboden wijzigingen of aanpassingen van welke aard ook aan te (doen of laten) brengen in (studie)materiaal, dat in het kader van de diensten aan wederpartij ter beschikking zijn gesteld.
 1. het Expertisecentrum Nederlands behoudt zich het recht voor activiteitenprogramma’s en/of (studie/les)materiaal zonder voorafgaande aankondiging te actualiseren.

Artikel 9. Geschillen

 1. Iedere overeenkomst tussen wederpartij en het Expertisecentrum Nederlands wordt beheerst door Nederlands recht.

 2. Geschillen die mochten ontstaan ter zake van de totstandkoming, de uitleg of de uitvoering van de overeenkomst tussen wederpartij en het Expertisecentrum Nederlands, worden zo mogelijk in onderling overleg tot een oplossing gebracht. Indien geen oplossing kan worden bereikt, wordt een geschil voorgelegd aan de bevoegde rechter.
 1. Er is sprake van een geschil indien één der partijen dit schriftelijk aan andere partij(en) kenbaar heeft gemaakt.

Artikel 10. Klachten

 1. Indien wederpartij niet tevreden is over de verrichte werkzaamheden van het Expertisecentrum Nederlands kan dit door wederpartij schriftelijk gemeld worden. De ontvangst van de klacht wordt per omgaande schriftelijk bevestigd door het Expertisecentrum Nederlands.
 1. Wederpartij ontvangt binnen twee weken na ontvangst van zijn klacht bericht met betrekking tot de wijze waarop deze wordt afgehandeld.

Artikel 11. Intellectueel Eigendom

De rechten van intellectueel eigendom met betrekking tot de voor of via het Expertisecentrum Nederlands tot stand gekomen werken of projecten gaan, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen, niet over op wederpartij, maar blijven rusten bij het Expertisecentrum Nederlands. Niets mag zonder schriftelijke toestemming door wederpartij vermenigvuldigd, gewijzigd of openbaar gemaakt worden.

Indien het Expertisecentrum Nederlands bij de uitvoering van de overeenkomst gebruik maakt van door de wederpartij verstrekte zaken, teksten, ideeën, namen, ontwerpen, concepten enz. garandeert het Expertisecentrum Nederlands dat wederpartij deze in het kader van de overeenkomst vrij mag gebruiken en verveelvoudigen, ongeacht het medium van gebruik en de mate van verveelvoudiging, en vrijwaart de wederpartij het Expertisecentrum Nederlands tegen alle aanspraken in verband met eventueel daarop rustende intellectuele en/of industriële eigendomsrechten.

Artikel 12. Geheimhouding

Het Expertisecentrum Nederlands en wederpartij dragen er zorg voor dat alle van de andere partij ontvangen gegevens, waarvan men weet of redelijkerwijs behoort te weten dat deze van vertrouwelijke aard zijn, geheim blijven. De partij die vertrouwelijke gegevens ontvangt, gebruikt deze slechts voor het doel waarvoor deze verstrekt zijn. Gegevens worden in ieder geval als vertrouwelijk beschouwd, indien deze door één der partijen als zodanig zijn aangeduid.